Page 1 - 1420
P. 1
gal_7@spotnik.com @G § § §

J5BGI45 J5@5HJD
? <3@
4H9;> 4H;I4< J5H93 H71>
J5BGI4 E5B9 :559J
=9A;@ J71I45 <549@
=99<<; =9F5D9I
©¥ª¥ <8

/%.%)'(- X elm bX\d T (+)' da bX\_U bj_kdgeejj %_[ )&( bXd_ci^ #VX_ 1m^keaW
WT\TdT `\TXl\WX \Ti k\c #Wlca \a_m #Tje\ kST #W_ak #VX_ kXYST `c\Z hgXa www.hakaveret1.co.il
bj_kddcddg Yš– Ž —¨ fd^bbb$T hgXa ¡¨“§œ •“š miXTja •“š

%%%VXeX X_\T #W\mT mk^Ya ,mXTXZk 9 WcT\ #l\\e \cT #WcT\$bU 9 WkVU 9
יתחפשמ קסע ד״סב
ןויסינו קתוו תונש 39 VATEU
HGJ
תורחת אלל םיריחמ ! KAJHM K= SERE< VH@L@= 5 @
!
תורשפ אלל תוכיא
1-700-555-388 תועורז יככוס םיעובק םיככוס תוזיקרמ תולוגרפ
ילארשיה םילקאה ינפמ םייתוכיאו םיביטרוקד תונורתפבכרל ךכוסו לצ תותשר
יושיר אלל

ףוקש ןולח םע הלילג ךסמ הלילג ךסמ + הזיקרמ תוליסמ םע ךכוס + ץעמ הלוגרפ סיטלוס דבמ הלילג יכסמ
www.s-aomanim.co.il 054-4596668 | 052-8367641 :דיינ | דול ,3 לטפסוי

;7O םייניש תאפרמ
D EI8 C?B;J?>: 9D=6 ?B?B= N 9 החפשמה לכל

K
הדנוקאק
> B1 47810 J55F JH17< G רטנס לטנד םייניש תאפרמ
L7 ?;K7J5 הדנוקאק ‘גרו‘ג ר“ד תלהנהב


L7 ?;9:32@ קתוו תונש 24
תויעוצקמו
םיינישה ילופיט לכ
35< H9B1 =9@25 HDA 9J1 J7810< םייעוצקמ םיאפור תווצ ידיב
תיטובור הטירחו תילטיגיד הקירס
J9G<7 4HI>< J5 =98@358A< =2 =90J> !םוקמב הינוקרז םירתכל
=9HH75I> =9<997 40<> רזיילב םייניש לופיט
?HG5 49A@D <<5; =90<> =99<09F5A =90@J C.T םוליצ תנוכמ האפרמב שדח
J5@995F> G@B>5 J5> CG5J1 7 A5> AH5G J5 9 CA5@1 050-5517228 הנושאר הרזעל
AGD <895H 08-9241470 !םניח ץועיו הקידב ולבקו ורשקתה

revital@tzevet .co.il < 053 ןמציו ירחסמ זכרמ לומ הלמר 26 ןליא רב ‘חר
ch_ci C?76< CH C?9M;N 7MH? N67
›—–¦¢
›—‘“œ 
   1   2   3   4   5   6