Page 1 - 1457
P. 1
רשכו חמש חספ גח וניתוחוקלו וניארוקל ¨ ¦ “ “ ™ ’

§ § §
J5BGI45 J5@5HJD
? <3@
4H9;> 4H;I4< J5H93 H71>
J5BGI4 E5B9 :559J
=9A;@ J71I45 <549@
=99<<; =9F5D9I
©¥ª¥ <8

.%+%)'(. Y elm bd\c S\ (+,. da bX\_U bj_kdgeejj %_[ )&( bXd_ci^ #VX_ 1m^keaW
WT\TdT `\TXl\WX \Ti k\c #Wlca \a_m #Tje\ kST #W_ak #VX_ kXYST `c\Z hgXa www.hakaveret1.co.il

bj_kdgeejj WcT\ #l\\e \cT#WcT\$bU WkVU Ž —¨ fd^bbb$T hgXa ¡¨“§œ •“š miXTja •“š
9


9
K
גח G םייניש תאפרמ
הדנוקאק
רטנס לטנד
!חמש הדנוקאק ‘גרו‘ג ר“ד תלהנהב
גח
תויעוצקמו
!חמש קתוו תונש 27
םיינישה ילופיט לכ
םייעוצקמ םיאפור תווצ ידיב
תיטובור הטירחו תילטיגיד הקירס
!!דחא םויב !םוקמב הינוקרז םירתכל
אלש ריחמב רזיילב םייניש לופיט
םסרפל ןתינ
לופיט תינכות תריגסב הנתמ C.T םוליצ
050-5517228 הנושאר הרזעל
›“Ÿ¦¢ 08-9241470 !םניח ץועיו הקידב ולבקו ורשקתה
‘“œ 
cc ןמציו ירחסמ זכרמ לומ הלמר 26 ןליא רב ‘חר

›“Ÿ¦¢
‘“œ  ...ךיילא ךרדב
fe


!חמש גח

םויב הפה לכל םייניש תולתשה
תסלו הפ היגרוריכל החמומ י“ע דחא
(טיינימל) םיינישל םייעבט הניסרח ייופיצ
תינבא תרסה
!שדח לע בתכב תוירחא תדועת
םייניש תנבלה גח .םילתשהו םירתכה
!!העש ךות !חמש חוטיב תורבח םע םידבועdh_di 7MH? N67; 9;B :BDN7 =GJ N9G
›—–¦¢
›—‘“œ 
   1   2   3   4   5   6